Kategoria: Inne

Koszty i opłaty sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady […]

czytaj całość

Wybrane koszty sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o:rozwód;separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł).Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o:ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;unieważnienie małżeństwa;rozwiązanie przysposobienia;zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;unieważnienie uznania dziecka;ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od […]

czytaj całość

Konkubinat

Na chwilę obecną brak jest w polskim systemie prawnym pełnego uregulowania instytucji konkubinatu, zatem trudno o jednolitą definicję tejże instytucji. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że konkubinat oznacza trwały związek dwojga osób odmiennej płci, które nie zawarły związku małżeńskiego. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń określił konkubinat jako „wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle że […]

czytaj całość