Co z nazwiskiem po rozwodzie?

Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Aby powrócić do dawnego nazwiska trzeba dopełnić określonych formalności.

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa i złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o zamiarze powrotu do poprzednio noszonego nazwiska.

Jest to jedyna możliwość powrotu do uprzednio noszonego nazwiska, bowiem Sąd nie ma możliwości zamieszczenia takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym. Oświadczenie takie można złożyć za to przed dowolnym urzędem stanu cywilnego w RP oraz przed polskim konsulem, bez względu na miejsce zamieszkania małżonka, czy miejsce zawarcia małżeństwa. Bardzo ważne jest dochowanie przewidzianego w przepisie trzymiesięcznego terminu – jego przekroczenie uniemożliwia powrót do nazwiska we wskazanym trybie.

Należy zaznaczyć, że przepis przewiduje powrót do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, a nie do nazwiska rodowego, zatem jeżeli żona przed zawarciem drugiego małżeństwa nosiła nazwisko z pierwszego małżeństwa, to może powrócić jedynie do nazwiska z pierwszego małżeństwa, a nie do nazwiska panieńskiego.

Wymagane dokumenty do przedstawienia w USC:

  • wniosek.
  • pisemne oświadczenie rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Dokumenty do wglądu:

  • sentencja wyroku rozwodowego sądu bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej