Dozór elektroniczny - sposób na odbywanie kary na wolności

Od dnia 1 września 2009 roku istnieje w Polsce możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. System był wprowadzany etapami.

Jest to nowoczesny nieizolacyjny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego adresowana jest do skazanych na kary krótkoterminowe – do jednego roku pozbawienia wolności. System dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy. Ustawodawca traktuje wprowadzenie dozoru elektronicznego do polskiego systemu prawa jako przedsięwzięcie eksperymentalne bowiem obowiązywanie ustawy ograniczono do okresu pięciu lat –obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014.

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego następuje w dniu, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary w tym systemie.

W systemie dozoru elektronicznego można odbywać karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Ustawodawca ma na myśli tu zarówno bezwarunkową karę pozbawienia wolności, jak i karę orzeczoną w zawieszeniu, której wykonanie następnie zarządzono.

Dodatkowo niezbędne jest wykazanie przez skazanego spełnienia szeregu wymagań. Skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu (nie mylić z zameldowaniem!) oraz zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie z nim bez względu na łączący ich stosunek. Ponadto w ocenie sądu penitencjarnego stosującego dozór, ten system wykonywania kary musi być wystarczający do osiągnięcia celów kary. Jednocześnie względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji oraz inne szczególne okoliczności nie mogą przemawiać za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.

Miejsce zamieszkania skazanego musi spełnić również określone ustawowo wymogi techniczne m.in. dostęp do energii elektrycznej. Skazany odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego musi przebywać w miejscu odbywania kary w czasie określonym w postanowieniu sądu penitencjarnego. Skazany może przebywać poza miejscem odbywania kary w godzinach określonych przez sąd, jednak nie więcej niż 12 godzin na dobę.

Przez miejsce stałego pobytu należy rozumieć lokal mieszkalny, w którym skazany będzie dozorowany. Ustawa nie wymaga, aby skazanemu przysługiwał jakikolwiek tytuł prawny do tego lokalu, niemniej dla prawidłowego wykonywania dozoru ważne jest istnienie stabilnej perspektywy zamieszkiwania w nim przez skazanego.

Przebieg odbywania kary jest kontrolowany i rejestrowany za pomocą nadajnika umieszczonego na nodze lub ręce skazanego oraz urządzenia monitorującego umieszczonego w miejscu odbywania kary. Rejestruje się wszystkie naruszenia warunków wykonywania kary określone przez sąd.

O każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia i kurator zawodowy.

Gdy skazany nie przestrzega tych warunków sąd może uchylić zgodę na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i orzec o konieczności odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Wniosek o zezwolenie na zastosowanie dozoru elektronicznego powinien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie ze wskazaniem okoliczności będących przesłankami zastosowania dozoru, a także wymagane przepisami zgody osób trzecich Do złożenia wniosku jest uprawniony przede wszystkim sam skazany, poza tym ustanowiony w postępowaniu wykonawczym obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektora zakładu karnego.

Na postanowienie sądu penitencjarnego, przysługuje zażalenie skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, a także sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia Sąd pozostawia bez rozpoznania.

Doświadczenie prawników naszej Kancelarii z pewnością pomoże Państwu w staraniu się o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Domeną naszej Kancelarii jest zawsze dobro Klienta!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!