Sprawy spadkowe

Pytanie : Jak przebiega postępowanie spadowe ?

Odpowiedź :

  1. O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i n. k.c.) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i n.k.p.c. Sąd wszczyna postępowanie na wiosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 k.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 k.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 k.p.c.).
  2. We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 k.p.c.). Celowe jedna jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, przez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.
  3. Właściwy do rozwiązania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część (art. 628 k.p.c.). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (art. 628 zd. drugie k.p.c.).
  4. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 u.k.s.c. od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 50 zł.