Zobowiązanie zaciągnięte przez męża 2

Pytanie : Mój mąż jest hazardzistą. Zaciągnął indywidualne kredyty w kilku bankach, które wspólnie płacimy. Aktualnie jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu. Mamy zaciągnięty na na ten cel wspólny kredyt. Ziemia pod budowę domu jest naszą wspólną własnością. Uzgodniliśmy, że dom będzie moją własnością. Boję się, że on zaciągnie znów jakiś kredyt, nie chcę być nim obciążona. Czy uchroni mnie przed tym rozdzielność majątkowa? Czy dom może być moją własnością, jeśli kredyt jest zaciągnięty na nas oboje i ziemia jest wspólna? Jak to rozdzielić?
Odpowiedź : Jeśli to mąż zaciągnął kredyt, to na pewno nie będzie nim obciążony Pani majątek osobisty. Co do majątku wspólnego, to obecnie obowiązujące przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż wierzyciel może żądać zaspokojenia także z tego majątku, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka. Jeśli takiej zgody nie było, wtedy wierzyciel (w opisywanej sytuacji bank) może ściągać dług z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej. Jeśli dług powstał w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to wierzyciel może ściągać dług także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zatem nawet pozostając we wspólności majątkowej z mężem jest Pani chroniona przed egzekucją z majątku wspólnego – o ile nie wyrażała Pani zgody na zaciągnięcie kredytów.

Zwrócić uwagę należy jednak na fakt, że powyższe uregulowania dotyczą zobowiązań zawartych po dniu 20.01.2005 r.

Natomiast, jeżeli zaciągnęliście Państwo wspólnie kredyt, oboje jesteście, całym swoim majątkiem odpowiedzialni za jego spłatę.
Ponadto, solidarną odpowiedzialność ponoszą małżonkowie za zobowiązania za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania jest odpowiedzialny tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.  Kwestie te omawia artkuł: Odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Jeśli chodzi o drugie zagadnienie, to niestety nie jest możliwe rozdzielenie własności domu i działki, na której ten dom stoi. W polskim prawie obowiązuje zasada, iż wszystko, co jest trwale połączone z gruntem, stanowi jego część składową i jako takie nie może być przedmiotem odrębnej własności. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Pani i Pani męża, to dom także stanie się Waszą współwłasnością. Jeżeli nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków to i dom należy do ich majątku wspólnego. Sposobem na podział jest, np. wprowadzenie rozdzielności majątkowej i dokonanie podziału majątku, w którym uzgodnicie Państwo, np. że ½ domu staje się pani własnością, a ½ – męża.

Kredytodawca nie może zobowiązać Pani do wejścia w miejsce zmarłego męża i przejęcie jego długu w całości.

Bank nie ma prawa do przeniesienia długu na drugiego małżonka.