Alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Poniżej przedstawiam kilka pytań dotyczących powyższego zagadnienia.

Jaka osoba jest uprawniona do wystąpienia z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?

W przypadku gdy rodzice dziecka są zobowiązani do partycypowania w kosztach jego utrzymania i wychowani, zaś żyją osobno, każde z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego. Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało wskutek orzeczenia rozwodu, sąd w wyroku orzekającym rozwód określa, w jakiej wysokości każde z rodziców jest obowiązane ponosić koszty utrzymania dziecka. Alimenty płatne są wówczas najczęściej do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa w terminie miesięcznym określonym w orzeczeniu sądu.

Czym uwarunkowana jest wysokość alimentów na dziecko?

To jakie alimenty są wysokie jest uwarunkowane trzema przesłankami:

  1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,
  2. możliwościami zarobkowymi rodzica
  3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.

Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, są: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia. Ponadto jeśli dziecko jest chore są to lekarstwa i pozostałe koszty leczenia. Osoba ubiegająca się o alimenty na rzecz dziecka powinna potrzeby te dokładnie wykazać przed sądem.

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów to nie tylko dochody, jakie osoba ta faktycznie osiąga, ale także zarobki i profity, które osoba ta mogłaby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie.