Jakie prawa i obowiązki ma skazany noszący elektroniczną bransoletę?
Blog
14 Maj
2019

Jakie prawa i obowiązki ma skazany noszący elektroniczną bransoletę?

  • 14 maja, 2019
  • i2biz
  • 39 views

Jakie prawa i obowiązki ma skazany noszący elektroniczną bransoletę? Czy skazany ma jakikolwiek wpływ wykonując karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego na swój harmonogram dnia? Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek: -nieprzerwanie nosić nadajnik, -dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem..

13 Maj
2019

Testament ustny – czym jest i jak go sporządzić

  • 13 maja, 2019
  • i2biz
  • 44 views

Testament ustny. Możliwość pozostawienia po sobie testamentu ustnego uregulowana została w art. 952 k.c., zgodnie z którym: 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. 2. Treść testamentu ustnego może..

09 Maj
2019

Prawo a praca jako niania. Jak rozpoczać pracę jako niania

  • 9 maja, 2019
  • i2biz
  • 18 views

Chcesz zacząć pracować jako niania dla dziecka, ale na przeszkodzie stoi troska o przyszłość? Nie martw się, państwo opłaci Twoje składki ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W pierwszej kolejności należy spełnić następujące warunki przedstawione poniżej dotyczące niani, rodzica i małoletniego dziecka. Po stronie rodziców: praca na podstawie umowy o pracę, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej,..

26 Mar
2019

Koszty i Opłaty Sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych..

21 Mar
2019

Prawa Konsumenta W Sklepie Internetowym

Wśród naszego społeczeństwa coraz większą popularność zyskują zakupy dokonywane przez Internet. Obecnie można już mówić o powszechności tego sposobu nabywania dóbr i usług. Zaletą zakupów drogą internetową jest duża różnorodność towaru, możliwość szybkiego porównania cen i parametrów danych produktów, a także, co w dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest najważniejsze, oszczędność czasu. Nie są to jednak jedyne..

16 Mar
2019

Wybrane Koszty Sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o: rozwód; separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł). Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o: ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; unieważnienie małżeństwa; rozwiązanie przysposobienia; zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa; unieważnienie uznania dziecka; ustanowienie przez sąd rozdzielności..

11 Mar
2019

Konkubinat

Na chwilę obecną brak jest w polskim systemie prawnym pełnego uregulowania instytucji konkubinatu, zatem trudno o jednolitą definicję tejże instytucji. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że konkubinat oznacza trwały związek dwojga osób odmiennej płci, które nie zawarły związku małżeńskiego. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń określił konkubinat jako „wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle że..

06 Mar
2019

Rozwody Małżeństw Stale Zamieszkujących Poza Granicami Kraju

W dzisiejszych czasach coraz więcej polskich rodzin stale zamieszkuje poza granicami Polski na obszarze Unii Europejskiej. Niestety również w ich przypadku mamy do czynienia z  rozpadem małżeństw.  W takich przypadkach małżonkowie, gdy nie widzą już możliwości dalszego utrzymania małżeństwa, mogą się rozwieść w Polsce i w oparciu o polskie prawo, choćby mieli także obywatelstwo państwa, na terenie którego stale mieszkają. Warunkiem..

01 Mar
2019

Podział Majątku Stron W Toczącym Się Postępowaniu Rozwodowym

Podział majątku dorobkowego stron w trakcie trwania procesu rozwodowego wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla małżonków, ponieważ pozwala załatwić dwie sporne kwestie w trakcie jednego postępowania. Jednakże przeprowadzenie podziału majątku w procesie rozwodowym jest uzależnione od oceny sądu, mianowicie brany jest pod uwagę fakt, czy przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego stron w czasie trwania sprawy rozwodowej..

27 Lut
2019

Alimenty Na Dziecko

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poniżej przedstawiam kilka pytań dotyczących powyższego zagadnienia. Jaka osoba jest uprawniona do wystąpienia z..

Call Now Button