Koszty i Opłaty Sądowe
Archive
Kategoria: Inne
26 Mar
2019

Koszty i Opłaty Sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych..

16 Mar
2019

Wybrane Koszty Sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o: rozwód; separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł). Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o: ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; unieważnienie małżeństwa; rozwiązanie przysposobienia; zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa; unieważnienie uznania dziecka; ustanowienie przez sąd rozdzielności..

11 Mar
2019

Konkubinat

Na chwilę obecną brak jest w polskim systemie prawnym pełnego uregulowania instytucji konkubinatu, zatem trudno o jednolitą definicję tejże instytucji. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że konkubinat oznacza trwały związek dwojga osób odmiennej płci, które nie zawarły związku małżeńskiego. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń określił konkubinat jako „wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle że..