Jak przebiega proces rozwodowy?

Odpowiedź : W czasie trwania postępowania rozwodowego sąd ustala okoliczności rozkładu pożycia, a także rozpoznaje sytuację małoletnich dzieci. Do pierwszej rozprawy przed sądem dochodzi zazwyczaj po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Gdy jedna strona będzie podczas rozprawy utrzymywać powództwo, sąd ma obowiązek wstępnie przesłuchać strony. Ma to na celu stwierdzenie, czy faktycznie więzi psychiczne i fizyczne pomiędzy małżonkami są przerwane. Podczas tego procesu sąd ustala moment w którym zakończyła się w małżeństwie więź fizyczna. Do oddalenia udzielenia rozwodu przyczynić się mogą nawet sporadyczne kontakty fizyczne zachodzące w trakcie postępowania rozwodowego z wyłączeniem wymuszonych zbliżeń.

W trakcie sprawy procesowej sąd bada także czy pomiędzy stronami zanikła łączność gospodarcza, przez co rozumiemy wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Nie jest to jednak czynnik mogący stanąć na drodze uzyskaniu orzeczenia o rozwodzie.

Kiedy wstępne przesłuchanie małżonków przez sąd zostanie zakończone, rozpoczyna się postępowanie dowodowe które ma za zadanie stwierdzenie permanentnego i całkowitego rozkładu pożycia. Opcjonalnie istnieje wtedy także możliwość orzeczenie która ze stron jest winna temu rozkładowi. Świadkowie wzywani są na wokandę wówczas, gdy sprawa rozwodowa może mieć wpływ na los wspólnych nieletnich dzieci małżonków czy też gdy brak jest ich zgody co do tego, po której stronie leży wina za rozpad małżeństwa. Każda osoba może być świadkiem w takim procesie, zarówno ktoś zupełnie obcy dla stron jak również sąsiedzi, znajomi, przyjaciele a także członkowie rodziny. Jedynym wyjątkiem są małoletni, którzy nie skończyli trzynastego roku życia, jeśli nie są dziećmi małżonków których sprawa rozwodowa ma miejsce. Dzieci stron nie będą wezwane na świadków do momentu gdy nie ukończą siedemnastu lat.

W przypadku gdy sąd widzi możliwość poprawy relacji pomiędzy małżonkami ma obowiązek nakłonić ich do mediacji. Skierowanie do mediacji nie tylko ma służyć porozumieniu się stron ale także rozwikłanie trudnych kwestii, takich jak na przykład podziału władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi czy wysokością alimentów. Na mediację strony nie muszą wyrazić zgody, leży to w ich woli.
Wywiad środowiskowy będzie zarządzony przez sąd aby zbadać jaką sytuację życiową mają małoletnie dzieci, których rodzice się rozwodzą. Gdy zajdzie taka potrzeba, sąd może posłać rodzinę do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w celu ustalenia więzi które łączą dzieci z poszczególnym rodzicem. Skierowanie takie odbywa się na wniosek jednej ze stron, ale także może być przyznane z urzędu.

Do chwili gdy wyrok rozwodowy nie zostanie uprawomocniony, strona która wnioskowała o rozwód może zmienić żądanie – czy rozwód ma być bez czy z orzekaniem o winie drugiej strony. Ponadto przed rozpoczęciem postępowania sądowego, a także w jego trakcie, można ubiegać się o postanowienie sądu odnośnie udzielenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie to może dotyczyć władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, ustalenie kontaktów strony z dzieckiem, alimentów, reguł zamieszkiwania wspólnego lokalu.

Gdy postępowanie dowodowe zostanie zakończone, następuje przesłuchanie stron. Potem rozprawa zostaje zamknięta i ma miejsce tajna narada. Wyrok zostaje ogłoszony po naradzie przez sędziego. Należy pamiętać, że wtedy nie ustaje jeszcze małżeństwo, lecz dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku – czyli gdy żadna ze stron nie wniesie apelacji.