Podział majątku stron w toczącym się postępowaniu rozwodowym

Podział majątku dorobkowego stron w trakcie trwania procesu rozwodowego wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla małżonków, ponieważ pozwala załatwić dwie sporne kwestie w trakcie jednego postępowania. Jednakże przeprowadzenie podziału majątku w procesie rozwodowym jest uzależnione od oceny sądu, mianowicie brany jest pod uwagę fakt, czy przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego stron w czasie trwania sprawy rozwodowej nie spowoduje zwłoki w postępowaniu, co w praktyce oznacza, iż małżonkowie muszą być zgodni co do sposobu podziału ich majątku.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym podzielić majątek wspólny, ale tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Zatem w przypadku kiedy małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku dorobkowego, a rozpatrzenie wniosku będzie wiązało się z przewlekłością postępowania sąd pozostawi w/w kwestię bez rozpoznania. W takiej sytuacji strony będą musiały dokonać podziału majątku w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu toczącej się sprawy rozwodowej.